Zuivelproducent Hollebeekhoeve uit Kruibeke werkte samen met klimaatbureau CO₂logic om zijn bedrijfswerking en zuivelproducten volledig CO₂-neutraal te maken. Het is daardoor het Belgische zuivelbedrijf dat zowel het label van ‘CO₂ Neutral Company’ als ‘CO₂ Neutral Product’ behaalt. 

CO₂logic bracht eerst de volledige impact van het productieproces in kaart om vervolgens advies te geven over de vermindering en het compenseren ervan. De klimaatimpact van melkproductie wordt grotendeels bepaald door rechtstreekse methaanemissies van de veestapel, maar ook door chemische processen in de mest en bodem die zowel methaan- als lachgasemissies veroorzaken.

Naast deze landbouwemissies werd ook de impact van energieverbruik, mobiliteit en de aanvoer van alle stromen (zoals voer voor de koeien) mee in rekening gebracht. Het ‘CO₂ Neutral-label’ van CO₂logic garandeert nu dat lokale en wereldwijde klimaatimpact berekend, verlaagd en gecompenseerd is. Maar die compensatie kan alleen gebeuren als eerst forse klimaatinspanningen zijn gedaan.

Hollebeekhoeve  zet dan ook al jaren in op een duurzame manier van werken. Niet alleen respecteert ze het ‘korte keten-principe’ (zo loopt de melk van de stal rechtstreeks naar de fabriek), ook vergist ze met enkele biogasinstallaties al haar mest. Hiermee produceert ze jaarlijks, samen met de aanwezige zonnepanelen, groene stroom voor zo’n 15.000 gezinnen. Naast elektriciteit levert het vergisten ook warmte op om de restfractie te drogen die zo de perfecte grondstof vormt voor organische meststoffen. En uiteraard dient die warmte ook voor het verwarmen van de eigen gebouwen.

Samen met de zuivering van afvalwater tot proceswater zorgen al die inspanningen voor een vermindering van de CO₂-uitstoot die gelijk staat met 70 miljoen gereden autokilometers.  Toch is een volledig CO₂-neutrale landbouw vandaag nog niet mogelijk. Zo kan niet alle methaanuitstoot verhinderd of opgevangen worden. De Hollebeekhoeve slaagt er op dit moment in om een derde van de uitstoot binnen het eigen bedrijf te reduceren.

Om de 100% neutraliteit te garanderen via compensatie koos Hollebeekhoeve voor een gecertificeerd Gold Standard klimaatproject, dat garandeert dat de resterende CO₂-uitstoot elders gereduceerd wordt en de lokale bevolking extra socio-economische voordelen biedt. Dat project is Clean Cookstoves in China dat inzet op het vermijden van energieverbruik door gebruik te maken van landbouwoverschotten. In plaats van sterk vervuilende kolen, worden niet eetbare maïskolven en andere landbouwresten gebruikt als energiebron voor het koken van voedsel. In totaal konden via de hulp van de Hollebeekhoeve al zo’n 4.500  ovens worden aangekocht waardoor 10.000 ton steenkool minder verbrand werd.

Meer info : www.hollebeekhoeve.be – www.co2logic.com